Vorige pagina

Akkrumer Dream Theater

Logo
Akkrumer Dream Theater is in gearwurking fan ’It Akkrumer Toaniel’  en Stichting ’De Dream fan Akkrum’

De stichting 'De Dream fan Akkrum' is oprjochte by it 50-jierrich Jubileum fan it Akkrumer Toaniel, wat grut fierd waard yn maaie 2014 mei it Iepenloftstik 'Akkrumer Dream'. Nei dizze suksesfolle opfieringen is beslúten om It Akkrumer Toaniel te ferbreedzjen en is der kaam ta in gearwurking mei de Stichting 'De Dream fan Akkrum': It Akkrumer Dreamtheater!

Welkom bij Akkrumer Dream Theater
Kies een taal om verder te gaan
Frysk Nederlands